Skip to main content

Jaunumi & publikācijas

Fiziskas personas maksātnespējas process Latvijā

|
Fiziskas personas maksātnespējas process Latvijā

Maksātnespējas process fiziskai personai

Lielākajai daļai no mums dzīvē ir nācies piedzīvot periodus, kad neparedzētu apstākļu dēļ samazinās ienākumi vai rodas negaidīti izdevumi. Parasti šādas situācijas ir īslaicīgas un tās izdodas atrisināt, aizņemoties papildu naudas līdzekļus, sadalot termiņos veicamos maksājumus vai citā veidā “pārdzīvojot” finansiāli nestabilos laikus.

Tomēr var gadīties, ka finanšu problēmas īsā laikā atrisināt neizdodas un
parādsaistību apmērs tikai pieaug, persona vienu parādu segšanai iedzīvojas citos parādos, kreditori aprēķina procentus un līgumsodus, kuri laika gaitā tikai pieaug. Šajā brīdī būtu sev jāpajautā, vai parādsaistību segšana pārskatāmā nākotnē vispār ir iespējama. Tā vietā, lai veltītu turpmākos savas dzīves gadus parādu un procentu maksājumu segšanai, mūsdienās ir pieejams tiesisks un efektīvs mehānisms, lai tiktu pāri finansiālajām neveiksmēm un īsā laikā iegūtu iespēju no jauna kļūt
noteicējam pār saviem ienākumiem.

Kas jāņem vērā, apsverot iespēju uzsākt fiziskas personas maksātnespējas procesu?

  • maksātnespējas procesu var uzsākt, ja personas parādsaistības pārsniedz 5000 eiro un tām jau ir iestājies izpildes termiņš;
  • personas mantas stāvoklim un ienākumu apmēram ir jābūt tādam, kas neļauj tai izpildīt radušās saistības;
  • personai pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas ir jābūt godprātīgai, tā nedrīkst veikt darījumus, kuru rezultātā tiek nodarīti zaudējumi kreditoriem, nobēdzināt mantu u.tml.;
  • personai ir jābūt spējīgai segt izdevumus maksātnespējas procesa uzsākšanai 930 eiro apmērā;
  • maksātnespējas procesa ietvaros kreditoriem ir novirzāma 1/3 no personas ienākumiem;
  • maksātnespējas process var ilgt no aptuveni 6 mēnešiem līdz 3 gadiem, atkarībā no personas parādsaistību apmēra.

Gan pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, gan tā gaitā ir svarīgi saņemt kvalificētu juridisko palīdzību, lai nodrošinātu procesa sekmīgu norisi – personas veikto darījumu savlaicīgu izvērtēšanu, pienācīgu komunikāciju un personas interešu aizsardzību attiecībās ar maksātnespējas procesa administratoru.

Jāņem vērā, ka pastāv virkne apstākļu, pie kuriem personas maksātnespējas process var netikt pasludināts vai var tikt izbeigts pusceļā, neatbrīvojot personu no saistībām.
Fiziskās personas maksātnespējas procesa subjekts var būt jebkura fiziskā persona, kura pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi Latvijas Republikas nodokļu maksātājs un kurai ir finansiālas grūtības. Tādējādi personai, kas vēlas iziet maksātnespējas procesu Latvijā, nav jābūt Latvijas pilsonim. Vienlaicīgi jāņem vērā, ka gadījumā, ja persona ir citas Eiropas Savienības valsts pilsonis, tā nedzīvo Latvijā, bet gan citā ES dalībvalstī vai arī tās kreditori nāk no citām ES dalībvalstīm – nosakot maksātnespējas procesa piekritību, ir jāņem vērā ES Maksātnespējas regulas noteikumi.

Šādas personas maksātnespējas process nav pasludināms Latvijā, ja tās
galveno interešu centrs neatrodas Latvijā. Gadījumā, ja fiziskā persona veic saimniecisko darbību kā individuālais komersants, tai vispirms ir pilnībā jāiziet individuālā komersanta kā juridiskās personas maksātnespējas process.

Maksātnespējas process un bankrota procedūra

Fiziskās personas maksātnespējas process nav piemērojams, ja persona nav ievērojusi minēto un nav pabeigusi individuālā komersanta maksātnespējas procesu.
Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv no divām secīgām daļām – bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras. Bankrota procedūras ietvaros tiek realizēta visa parādnieka manta, un no tās realizācijas iegūtie līdzekļi novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai, izņemot mantu, uz kuru nevar vērst piedziņu. Saistību dzēšanas procedūras ietvaros parādnieka ienākumi tiek novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai, un pēc saistību dzēšanas procedūras termiņa
beigām tiek dzēstas šīs procedūras ietvaros nesegtās saistības.

Lai gan bankrota procedūra lielākoties ilgst 2-3 mēnešus, var gadīties, ka tiesas ieceltais personas maksātnespējas procesa administrators nepienācīgi veic savus pienākumus un nepamatoti novilcina procesa gaitu, tādējādi kaitējot personas interesēm. Šādā situācijā ir svarīgi saņemt juridisko palīdzību, lai nodrošinātu ātru un efektīvu maksātnespējas procesa gaitu, tostarp nepieļaujot administratora nepamatotu vai patvaļīgu darbību veikšanu attiecībā pret maksātnespējīgo personu.

Jānorāda, ka ar maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdi tiek apturēta izpildu lietvedība lietās par piespriesto, bet nepiedzīto summu piedziņu un lietās par parādnieka saistību izpildīšanu tiesas ceļā, proti, parādnieka konti ar maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdi ir atbrīvojami no apķīlājuma un zvērinātiem tiesu izpildītājiem ar minēto brīdi nav pamata ieturēt no maksātnespējīgās personas nekādus naudas līdzekļus. Tomēr jāņem vērā, ka par maksātnespējas procesa pasludināšanas faktu zvērinātiem tiesu izpildītājiem ir jāpaziņo un tiesas ieceltais maksātnespējas procesa administrators ne vienmēr savlaicīgi veic šādus pienākumus.

Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas parādnieks zaudē tiesības rīkoties ar visu savu mantu, kā arī zaudē tiesības bez administratora piekrišanas noslēgt noteikta veida darījumus un uzņemties jaunas parādsaistības. Tāpat administratoram maksātnespējas procesa ietvaros ir jāizvērtē personas iepriekš veiktie darījumi.

Maksātnespējas procesa veiksmīgai norisei ir būtiski, ka persona saņem kvalificētu juridisko palīdzību, lai nepieļautu, ka kāds no parādnieka veiktiem darījumiem, parādnieka sniegta informācija vai veiktas darbības kļūst par pamatu nekavējošai maksātnespējas procesa izbeigšanai, neatbrīvojot personu no saistībām.

Zvērināta advokāta biroja “LUMOS” juristu komandā ir gan praktizējoši zvērināti advokāti, gan maksātnespējas administratori, kas nodrošina iespēju sniegt klientiem augstākā līmeņa juridisko palīdzību maksātnespējas lietās.

LUMOS ZAB Kontakti

Sazinieties ar mums

Adrese un darba laiks:
SEKO MUMS:
Skatīt karti
 

Pieteikties konsultācijai

Aizpildiet pieteikuma formu un mēs sazināsimies ar jums ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.