Skip to main content

Jaunumi & publikācijas

Kreditora prasījums maksātnespējas procesā

|
Kreditora prasījums maksātnespējas procesā

Kāpēc jāiesniedz kreditora prasījums?

Kreditora prasījums ir dokuments, ko ikvienam kreditoram ir jāsagatavo un jāiesniedz attiecīgajam maksātnespējas procesa administratoram, ja tas vēlas saņemt vismaz daļēju sava prasījuma apmierinājumu un izmantot citas kreditora tiesības maksātnespējas procesa ietvaros.

Būtiski atcerēties, ka, lai gan ikdienā ar jēdzienu kreditors ir saprotama jebkura persona, kurai ir prasījuma tiesības pret parādnieku, maksātnespējas procesa ietvaros par kreditoru ir uzskatāma tikai tā persona, kuras prasījuma tiesības ir noteiktā kārtībā atzītas konkrētajā maksātnespējas procesā. Proti, kreditors savu statusu maksātnespējas procesā iegūst tikai brīdī, kad administrators, pamatojoties uz saņemto kreditora prasījumu, ir pieņēmis attiecīgu lēmumu šo prasījumu atzīt. Tādējādi, neskatoties uz to, ka kreditoram pastāv prasījums pret konkrēto parādnieku, kreditors tiesības saņemt naudu sava prasījuma apmierināšanai maksātnespējas procesā, kā arī tiesības piedalīties maksātnespējas procesā (saņemt un pieprasīt informāciju, piedalīties kreditoru sapulcēs, iesniegt sūdzības par administratora rīcību, utml.) iegūs tikai pēc tam, kad tas būs maksātnespējas procesa administratoram iesniedzis pamatotu kreditora prasījumu.

Kas jānorāda kreditora prasījumā?

Lai kreditora prasījumu varētu atzīt par pamatotu, tam ir jāatbilst visām Maksātnespējas likumā noteiktajām prasībām. Kreditora prasījumā ir jānorāda visa Maksātnespējas likuma 73.panta ceturtajā daļā norādītā informācija. Proti, kreditora prasījumā ir jānorāda:

 • prasījuma pamatojums – visi apstākļi, kas apliecina, ka kreditoram pastāv prasījuma tiesības pret maksātnespējīgo parādnieku;
 • prasījuma veids – vai prasījums ir nodrošināts (ar ķīlu vai hipotēku) vai nenodrošināts;
 • prasījuma apmērs, atsevišķi norādot galvenā prasījuma apmēru (pamatprasījumu) un blakusprasījumu apmēru (procentus, līgumsodu utml.);
 • prasījuma rašanās laiks – laiks, kad parādniekam radās pienākums kreditoram samaksāt parādu;
 • vai kreditors ir atzīstams par ieinteresēto personu Maksātnespējas likuma 72.panta vai 131.panta izpratnē – vai kreditors ir vai pēdējo piecu gadu laikā ir bijis:
  • parādnieka – juridiskās personas – dalībnieks, akcionārs, personālsabiedrības biedrs, pārvaldes institūciju loceklis,
  • parādnieka – juridiskās personas – prokūrists un komercpilnvarnieks,
  • persona, kura sastāv ar parādnieka – juridiskās personas – dibinātāju, dalībnieku (akcionāru) vai personālsabiedrības biedru, pārvaldes institūciju locekļiem laulībā, radniecībā vai svainībā līdz otrajai pakāpei,
  • atradies vienā koncernā ar parādnieku – juridisku personu,
  • parādnieka – fiziskas personas – laulātais,
  • persona, kura sastāv ar parādnieku – fizisku personu – radniecībā vai svainībā līdz otrajai pakāpei,
  • parādnieka – fiziskas personas – aizbildnis vai aizgādnis,
  • komercsabiedrība, kurā parādniekam – fiziskai personai – pieder izšķiroša ietekme Koncernu likuma izpratnē;
 • vai kreditora prasījuma tiesības ir atkarīgas no notikuma (kurš var iestāties un var arī neiestāties) iestāšanās – gadījumā, ja prasījuma tiesības ir atkarīgas no nosacījuma, jānorāda arī prasījuma apmēru un datumu (ja tāds ir zināms), līdz kuram nosacījumam jāiestājas;
 • kreditora kontaktinformācija – adrese un elektroniskā pasta adrese, ieteicams arī tālruņa numurs;
 • kreditora bankas konta numurs – konta numurs, uz kuru kreditors vēlas saņemt sava prasījuma apmierinājumu.

Papildus kreditora prasījumā norādāmajai informācijai saskaņā ar Maksātnespējas likuma 73.panta sesto daļu kreditora prasījumam ir jāpievieno prasījumu pamatojošie dokumenti. Tie ir dokumenti, kas apliecina kreditora prasījuma tiesības pret parādnieku, un no kuriem maksātnespējas procesa administrators var gūt pilnīgu pamatojumu konkrētā prasījuma pastāvēšanai. Šo dokumentu apjoms un veids nekur konkrēti nav noteikts, par prasījuma pamatojumu var kalpot dažādi tiesu nolēmumi, līgumi, rēķini, pavadzīmes, maksājuma uzdevumi utml.

Kādā termiņā iesniedzams kreditora prasījums?

Kreditors savu prasījumu var pieteikt parādnieka administratoram viena mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā ir izdarīts ieraksts par maksātnespējas procesa pasludināšanu. Precīzs pieteikšanās termiņš ir atrodams maksātnespējas reģistrā. Gadījumā, ja termiņš tiek nokavēts, kreditors prasījumu var iesniegt sešu mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā līdz kreditoru prasījumu apmierināšanas plāna sastādīšanai, kas var notikt arī īsākā termiņā. Jāpatur prātā, ka šādā gadījumā kreditors neiegūs balsstiesības kreditoru sapulcē. Pēc šā termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku.

Kam un kā ir iesniedzams kreditora prasījums?

Kreditora prasījums ir jāiesniedz parādnieka maksātnespējas procesa administratoram, nevis pašam parādniekam. Administratora prakses vietas adrese un elektroniskā pasta adrese ir atrodama maksātnespējas reģistrā – https://maksatnespeja.ur.gov.lv/.

Kreditora prasījumu kopā ar tam pievienotajiem dokumentiem var iesniegt maksātnespējas procesa administratoram dažādos veidos:

 • nosūtot to pa pastu uz administratora reģistrēto prakses vietas adresi,
 • nosūtot to elektroniski parakstītu uz administratora elektroniskā pasta adresi,
 • nosūtot to elektroniski parakstītu uz administratora e-adresi,
 • iesniedzot to elektroniski parakstītu, izmantojot Elektronisko maksātnespējas uzskaites sistēmu, kuru uztur Maksātnespējas kontroles dienests.

LUMOS ZAB Kontakti

Sazinieties ar mums

Adrese un darba laiks:
SEKO MUMS:
Skatīt karti
 

Pieteikties konsultācijai

Aizpildiet pieteikuma formu un mēs sazināsimies ar jums ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.