Skip to main content

Jaunumi & publikācijas

LUMOS darbību rezultātā atgūti klienta naudas līdzekļi

|
LUMOS darbību rezultātā atgūti klienta naudas līdzekļi

LUMOS biroja advokātu un juristu darba rezultātā klientam ir izdevies saņemt tam pienākošos samaksu no pasūtītāja būvdarbu līguma ietvaros. Vēršoties pie zvērinātu advokātu biroja LUMOS, klients bija nonācis neapskaužamā situācijā – uz būvdarbu līguma pamata bija veikti būvdarbi pasūtītājam piederošajos nekustamajos īpašumos, bet samaksa par tiem netika saņemta.

Izvērtējot lietas apstākļus, bija secināms, ka pasūtītājs ir rīkojies ļaunprātīgi, apzināti nesamaksājot būvniekam par izpildītajiem darbiem bez jebkādiem iemesliem vai pamatojuma. Brīdī, kad klients konstatēja radušos situāciju, pasūtītājs jau bija atsavinājis daļu no tam piederošajiem nekustamajiem īpašumiem pasūtītāja dalībnieka kontrolē netieši esošai sabiedrībai, savukārt atlikušie nekustamie īpašumi jau bija apķīlāti par labu trešajām personām.

Komersantiem būvniecības jomā nereti nākas saskarties ar situācijām, kurās pasūtītājs ne tikai ļaunprātīgi un apzināti neveic samaksu par izpildītajiem darbiem, bet arī veic iepriekš izplānotas darbības ar mērķi apgrūtināt vai atsavināt pasūtītājam piederošos aktīvus par labu sev pietuvinātām personām ar mērķi izvairīties no saistību izpildes pret būvnieku. Kā ir norādījis Latvijas Republikas Senāts savā 2017. gada 9. novembra spriedumā lietā Nr. SKC-340/2017, šādā situācijā komercsabiedrība tiek „iztīrīta” no aktīviem, neatstājot tās kreditoriem cerības saņemt tiem pienākošos samaksu.

Uzsākot juridiskās palīdzības sniegšanu klientam, LUMOS biroja advokāti un juristi nekavējoties veica darbības klienta interešu aizsardzībai, ceļot prasību tiesā pret pasūtītāju un tiesas ceļā panākot prasības nodrošināšanu – pasūtītāja īpašumā atlikušos nekustamo īpašumu, kā arī pasūtītāja naudas līdzekļu apķīlāšanu. Ņemot vērā, ka šādi aktīvi bija nepietiekami klienta prasījumu apmierināšanai, LUMOS biroja advokāts lūdza tiesu pieaicināt kā līdzatbildētāju lietā arī ar pasūtītāja dalībnieku saistīto kapitālsabiedrību, kurai pasūtītāja savlaicīgi plānoto darbību rezultātā pirms tiesvedības uzsākšanas jau bija pārdoti nekustamie īpašumi. Minētajā pieteikumā tika ietverta izvērsta juridiskā argumentācija, balstoties uz Latvijas Republikas Senāta un Eiropas Savienības Tiesas spriedumiem.

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzina par pamatotiem LUMOS pieteikumā par prasības nodrošināšanu norādītos argumentus un savāktos pierādījumus, secinot, ka lietā notikusī uzņēmuma aktīvu nodošana var liecināt par darījumu, kurā kreditoram nav nepieciešamības aizsargāt savas intereses, jo atsavinātāju un pircēju kontrolē vienas un tās pašas personas. Izvērtējot LUMOS zvērināta advokāta Aleksandra Locāna norādītos aktīvu nodošanas apstākļus, tiesa konstatēja, ka ir pamats uzskatīt, ka starp pasūtītāju un tās dalībnieka kontrolē esošo kapitālsabiedrību ir notikusi uzņēmuma pāreja Komerclikuma 20. panta izpratnē. Tādējādi tika pirmšķietami konstatēts pamats parāda solidārai piedziņai gan no paša pasūtītāja, gan no pasūtītāja aktīvus ieguvušās kapitālsabiedrības.

Rezultātā tiesvedības ietvaros zemesgrāmatā tika apķīlāti gan pasūtītājam piederošie, gan tā saistītajai personai atsavinātie nekustamie īpašumi, faktiski novēršot iespēju pasūtītāja dalībniekam nobēdzināt aktīvus un izvairīties no saistību izpildes pret būvdarbu veicēju. Ievērojot minēto, pasūtītāju kontrolējošās personas nekavējoties piekrita izlīgumam un strīda ārpustiesas risinājumam, kura ietvaros LUMOS klients nākamajā dienā pēc vienošanās parakstīšanas saņēma tam pienākošos naudas līdzekļus.

LUMOS birojs sniedz Latvijas un ārvalstu komersantiem juridisko palīdzību un atbalstu komercdarbības vešanā, nodrošinot visa veida līgumu sagatavošanu un efektīvu klientu interešu pārstāvību tiesās.

LUMOS ZAB Kontakti

Sazinieties ar mums

Adrese un darba laiks:
SEKO MUMS:
Skatīt karti
 

Pieteikties konsultācijai

Aizpildiet pieteikuma formu un mēs sazināsimies ar jums ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.