DATU APSTRĀDES POLITIKA

Personas datu apstrādes pārzinis ir zvērināta advokāta birojs "LUMOS", reģistrācijas numurs 90012070428, adrese: Bruņinieku iela 16, Rīga, LV-1001 (turpmāk – Birojs).

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Tālrunis: +371 26115815
Adrese: Bruņinieku iela 16, Rīga, LV-1001
E-pasta adrese: info@lumos.lv

KONTAKTINFORMĀCIJA SAZIŅAI PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMIEM:

E-pasta adrese: aleksandrs@lumos.lv

Datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par fiziskās personas datu apstrādes mērķi, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un datu apstrādes ilgumu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā un veicot datu apstrādi. Datu apstrādes politika attiecas uz fizisko personu (turpmāk – persona vai datu subjekts), ar kuru Birojs slēdz jebkāda veida līgumus vai kura saņem, ir saņēmusi vai plāno saņemt Biroja sniegtos pakalpojumus, apmeklē Biroja telpas, sazinās ar Biroju, t.sk., izmantojot elektroniskās saziņas ierīces, apmeklē Biroja uzturēto interneta vietni www.lumos.lv, piesakās Biroja pakalpojumiem, aizpildot pakalpojuma pieteikuma anketu interneta vietnē, kā arī uz šādas personas likumisko pārstāvi vai pilnvaroto personu. Datu apstrādes politika attiecas arī uz jebkuru citu fizisko personu, par kuru personas dati iegūti jebkurā citā likumīgā veidā, tostarp no trešajām personām vai institūcijām, tostarp tiesām, tiesas procesa dalībniekiem, valsts vai pašvaldību iestādēm, pārstāvot klienta intereses.

Par personas datiem ir uzskatāma jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, tajā skaitā, bet ne tikai, vārds, uzvārds, vecums, kontaktinformācija, informācija par piederošiem īpašumiem, tiesiskajām attiecībām u.c. (turpmāk – personas dati).

Datu apstrādes politika ir piemērojama personas datu apstrādei neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz personas datus (klātienē, sazinoties rakstiski, telefoniski vai ar e-pasta starpniecību, apmeklējot Biroja interneta vietni, u.c.).

Birojs veic personas datu apstrādi un nodrošina personas datu aizsardzību, ievērojot 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē fizisko personu datu aizsardzību.

KĀDI PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI

Birojs var iegūt un apstrādāt šādus personas datus: vārds, uzvārds; personas kods (un/vai dzimšanas datums); kontaktinformācija: tālruņa numurs, e-pasts, dzīvesvietas adrese; pilsonība; informācija par personai piederošajiem īpašumiem un mantu, personas atrašanos laulībā, personas noslēgtajiem līgumiem un tiesiskajām attiecībām ar trešajām personām, valsts un pašvaldību iestādēm, sodāmību un citi dati, kuri nepieciešami personas datu apstrādes mērķu sasniegšanai.

DATU APSTRĀDES MĒRĶI

Birojs veic personas datu apstrādi šādu mērķu sasniegšanai:

 • Juridiskās palīdzības sniegšanai klientiem, tajā skaitā:
  • klienta identificēšanai;
  • klienta interešu nodrošināšanai, sagatavojot tiesisku darījumu dokumentus;
  • klienta interešu nodrošināšanai, vedot korespondenci ar trešajām personām;
  • klienta interešu nodrošināšanai, sniedzot juridisko palīdzību tiesās un iestādēs;
  • norēķinu administrēšanai;
  • klientu un trešo personu iebildumu un pretenziju izvērtēšanai;
  • ienākošās un izejošās korespondences (e-pasta vēstules, pasta vēstules, u.c.) apstrādei un glabāšanai;
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • Līgumu noslēgšanai un no tiem izrietošo saistību izpildei;
 • Biroja interneta mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt juridisko pakalpojumu sniegšanu klientam tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b), c) un f) apakšpunktiem un Regulas 9.panta 2.punkta f) apakšpunktu.

Slēdzot civiltiesiskus līgumus, Birojs veic klienta personas datu apstrādi, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkta nosacījumiem, ar mērķi apstrādāt datus, kas nepieciešami līguma noslēgšanai un izpildei.

Sniedzot juridisko palīdzību klientam, Birojs veic citu personu personas datu apstrādi, lai nodrošinātu klienta leģitīmās intereses, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu.

Lai nodrošinātu Biroja uzturētās interneta mājaslapas apmeklējuma analīzi un iegūtu anonimizētu pārskatu par lietotāju aktivitātēm tajā, tiek izmantots Google Analytics rīks, kas ļauj analizēt mājaslapas darbības efektivitāti un lietotāju darbības tajā. Google Analytics rīks izmanto sīkdatnes (cookies), ko tīkla serveris nosūta uz tīkla pārlūkprogrammu, kas saglabā informāciju datu subjekta datorā, tālrunī vai citā ierīcē, no kuras tiek piekļūts vietnei. Sīkāka informācija par sīkdatnēm (cookies) pieejama: www.aboutcookies.org. Iegūto datu aizsardzība tiek nodrošināta saskaņā ar Google Analytics pakalpojuma sniegšanas noteikumiem, kas pieejami vietnē: google.com/analytics/terms/us.html. Datu subjekts pēc savas izvēles var dzēst sīkdatnes, kas jau saglabātas tā ierīcē, kā arī noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

BIROJS GLABĀ UN APSTRĀDĀ PERSONAS DATUS, KAMĒR PASTĀV VISMAZ VIENS NO NORĀDĪTAJIEM KRITĒRIJIEM:

 • Birojam saistošajos normatīvajos tiesību aktos noteikts ir pienākums glabāt konkrētos datus;
 • kamēr tiek pilnīgi izpildītas saistības, kas izriet no starp Biroju un klientu noslēgtā līguma, vai kamēr klientam tiek sniegta juridiskā palīdzība;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats;
 • kamēr personas dati nepieciešami konkrēta apstrādes mērķa sasniegšanai.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

BIROJS NEIZPAUŽ TREŠAJĀM PERSONĀM PERSONAS DATUS VAI JEBKĀDU CITU PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN LĪGUMA DARBĪBAS LAIKĀ IEGŪTU INFORMĀCIJU PAR DATU SUBJEKTU, IZŅEMOT, JA ATTIECĪGAJAI TREŠAJAI PERSONAI DATI JĀNODOD:

 • noslēgta līguma ietvaros, lai veiktu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
 • saskaņā ar datu subjekta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu atbilstoša un pamatota pieprasījuma, šajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Biroja likumīgo interešu aizsardzībai.

Biroja leģitīmo interešu nodrošināšanai Birojs personas datu apstrādei ir tiesīgs izmantot personas datus apstrādātājus. Birojs veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi apstrādātāji, veicot personas datu apstrādi, īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai ievērotu Regulas prasības un nodrošinātu datu subjekta tiesību aizsardzību.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Personai, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, ir tiesības saņemt informāciju no Biroja par personas datiem, kurus Birojs apstrādā, kādam nolūkam tie tiek izmantoti un apstrādāti, kādi ir to glabāšanas termiņi un kas ir šo personas datu saņēmēji.

Personai, iesniedzot atbilstošu paziņojumu, ir tiesības prasīt, lai Birojs bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus vai papildinātu nepilnīgus personas datus.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu persona var iesniegt rakstveida formā klātienē Biroja adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai elektroniskā pasta veidā, parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu.

Personai ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami sākotnēji noteiktajiem nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti, vai persona ir atsaukusi savu piekrišanu, uz kuras pamata personas datu apstrāde tika veikta.

Persona var iebilst pret savu personas datu apstrādi, ko Birojs veic, pamatojoties uz Biroja leģitīmajām interesēm. Birojs pārtrauc personas datu apstrādi, izņemot, ja Birojs norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām attiecīgajā gadījumā, vai personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Personai ir tiesības no Biroja saņemt datus par sevi, lai tos saglabātu vai radītu iespēju datu atkārtotai izmantošanai, nododot citam datu pārzinim.

Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tādā pašā veidā, kā tā tika sniegta, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi: info@lumos.lv, pa pastu uz Biroja adresi vai iesniedzot personīgi Birojā. Saņemot atsaukumu, Birojs apņemas neveikt turpmāku personas datu apstrādi, kas balstīta uz iepriekš sniegto personas piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kas veikta laikā, kad personas piekrišana bija spēkā.

Ja personai ir pamatotas šaubas vai aizdomas par to, ka tās personas datu apstrāde netiek veikta ievērojot Regulas, kā arī citu normatīvo aktu prasības, un ir aizskartas personas tiesības, tai ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, iesniedzot pamatotu sūdzību.

CITI NOTEIKUMI

Birojam ir tiesības veikt papildinājumus un grozījumus Datu apstrādes politikā vai izstrādāt jaunu politiku, ja mainās apstākļi, kuri ietekmē personas datu apstrādes regulējumu.

Datu apstrādes politikas aktuālo versiju Birojs publicē tā interneta vietnē.

Datu apstrādes politika stājas spēkā ar tās apstiprināšanas datumu, ja vien nav noteikts cits spēkā stāšanās datums.

Datu apstrādes politika apstiprināta 2019. gada 1. augustā.

LUMOS ZAB Kontakti

Sazinieties ar mums

Adrese un darba laiks:
SEKO MUMS:
Skatīt karti
 

Pieteikties konsultācijai

Aizpildiet pieteikuma formu un mēs sazināsimies ar jums ne vēlāk kā 24 stundu laikā (darba dienās).

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy & Terms of Service apply.

  Zvērināta advokāta birojs LUMOS logo
  © Zvērināta advokāta birojs – LUMOS